Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnost
Zuzana Dušková, IČ: 74291394, 
se sídlem Ruská 565/24, 110 00 Praha 10 – Vršovice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi obchodní společností Zuzana Dušková, IČ: 74291394, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.

1.2
Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní, rekondiční a regenerační služby (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.

1.3
Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese masazehned.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.

1.4
Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.5
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě o poskytování služeb.

2. Objednávka služeb

2.1
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, emailem, telefonicky nebo prostřednictvím elektronického systému na doméně provozovatele. Dohodnutím termínu se objednávka stává závaznou a provozovatel na dohodnutý termín rezervuje příslušný čas maséra.

2.2
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom neprodleně telefonicky či emailem provozovatele, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za nedodržení smluvních podmínek a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3
Dostaví-li se zákazník do 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za nedodržení smluvních podmínek.

2.4
V případě neoznámené nepřítomnosti definované v odstavci 2.2. nebo příchodu zákazníka se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada plné hodnoty rezervované služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu, či jiného nepeněžního protiplnění.

2.5
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout službu v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6
Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit poskytování služby, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.8
Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem, který je k dispozici na doméně provozovatele.

2.9
Platba za objednané služby se provádí před nebo po absolvování procedury. V případě dárkových poukazů, či jiných způsobů nepeněžního protiplnění uvědomí zákazník poskytovatele na tuto skutečnost před objednáním služeb. Po absolvování procedury odevzdá zákazník poukáz provozovateli. Neučiní-li tak, bude služba účtována běžným způsobem, dle platného ceníku.

3. Reklamace služeb

3.1
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služby. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při sjednávání termínu návštěvy pro ověření platnosti.

4.2
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na rubu dárkového poukazu. Služby provozovatele je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

5.1
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího personálu.

5. Závěrečná ustanovení

6.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2016.